Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΔΙΑ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΥΠΟΓΡΑΨΑΝ ΤΑ ΡΕ@@@ΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ...
1
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
2012 - 2015»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1
Σύσταση - Σκοπός
Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου.
3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του νομού Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό του.
6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.

Comment [a1]: Δηλαδή, ό,τι ξεπουλιέται δηλώνεται ευθύς εξ αρχής ότι πάει κατευθείαν στους δανειστές.
Comment [a2]: Θα πουλάμε για χρόνια υπέρ των δανειστών.

2
Άρθρο 2
Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων


1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου είναι τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η δεύτερη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 και η τρίτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε μετρητά μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2011.
2. Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο.
4. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:
α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν.2362/1995 (Α΄ 247).
β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν.
2362/1995.
γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.
5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α), β) και γ) της προηγουμένης παραγράφου μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212).
Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και να περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των
περιπτώσεων της προηγουμένης παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά

Comment [a3]: ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΞΩ. ΓΕΝΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!!! ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α (τοπική αυτοδιοίκηση) ακόμα και οι ΑΓΙΑΛΟΙ, κατ’ αποκλειστική χρήση (πάνε και οι παραλίες μας)!!!
Comment [a4]: Πωλούνται και τα αποθεματικά σε ρευστό που έχουν χρυσοφόρες εταιρίες (π.χ. ΟΠΑΠ).
Comment [a5]: Δηλαδή, οι Δημοσιοι Οργανισμοί που έχουν δικαιώματα εκμετάλλευσης π.χ. ορυκτού πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός, ουράνιο κλπ) εκποιούν και τα δικαιώματα
αυτά; ΠΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!
Comment [a6]: Δηλαδή στο μέλλον, προβλέπουν με μία απόφαση μιας Επιτροπής να προσθέτουν στο Ξεπούλημα και ό,τι άλλο παρέλειψαν τώρα.

3
στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και
το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση
της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων και προκειμένου για τη
μεταβίβαση στο Ταμείο της κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτων, στη
Δ.Ε.Α.Α. συμμετέχει αντί του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ο Υπουργός στη διαχειριστική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο
που μεταβιβάζεται και περιέρχεται στο Ταμείο.
Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο διενεργείται με βάση
τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 και σε χρόνο που επιτρέπει την αξιοποίησή
τους σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που
προβλέπεται στην παράγραφο 10.
6. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την περιέλευση στο Ταμείο ακινήτων που
μεταβιβάζονται σ’ αυτό, εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου, στην οποία διαλαμβάνονται η ταυτότητα κάθε ακινήτου και η
κυριότητα του Ταμείου επ’ αυτού, με μνεία της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. που
προβλέπεται στην παράγραφο 5, δυνάμει της οποίας το ακίνητο
μεταβιβάστηκε στο Ταμείο. Η απόφαση καταχωρίζεται, μέσα στην προθεσμία
που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, στα βιβλία μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό
Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να
παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
7. Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να
αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο. Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του
δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος παραμένει στη
διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή του δικαιώματος, ως εκ του νόμου
εντολοδόχος του Ταμείου, χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί
κατάλληλο για τον προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται
εγγράφως σ’ αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται με τις
δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή
του δικαιώματος. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής του
Α.Κ., με εξαίρεση τα άρθρα 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα. Η εντολή
λύνεται με την αξιοποίηση του πράγματος ή του δικαιώματος από το Ταμείο,
μπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται ελεύθερα οποτεδήποτε, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία ισχύει από την
κοινοποίησή της στον εντολοδόχο.
8. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς
απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος
σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση
περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή αν κρίνονται
αναγκαία για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου του

Comment [a7]: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΕΚΔΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. Π.Χ. Ο,ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΛΠ ΚΛΠ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ-ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ!!

Comment [a8]: 1)Το ότι έτσι και αποφασιστεί η μεταβίβαση ενός περιουσιακού στοιχείου προς το Ταμείο, μετά δεν μπορεί κανείς πια να ανακαλέσει την απόφαση και να το πάρει πίσω ΠΟΤΕ. 2) Το ότι η υπάρχουσα διοίκηση της δημόσιας εταιρίας λειτουργεί πλέον ως ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ του ταμείο ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ και εκτελεί οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυτόν ; 3) Συνεχίζει να βαρύνεται με τις Δαπάνες!! Δηλαδή, ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ π.χ. του Δημόσιου Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΣΕ κλπ) συνεχίζουν να βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ όλα τα έσοδα πηγαίνουν απευθείας στην ΤΡΟΪΚΑ, όπως φαίνεται πιο πάνω!
Comment [a9]: ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (π.χ ιδιωτών), τότε το ταμείο μπορεί ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, αν κρίνει το Ταμείο ή όποιος αγοραστής ως αναγκαίο! ΔΗΛΑΔΗ ΧΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ή ΑΛΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες) τα δικαιώματά τους αναγκαστικά μέσω απαλλοτρίωσης!
4 Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ταμείου ή υπέρ της εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην απόφαση με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση.
Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του οποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου στο Ταμείο ή μετά την περιέλευση στο Ταμείο εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, η δαπάνη της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει το
Δημόσιο.
Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία οφείλεται στην νομή ή στην κατοχή του ακινήτου από το Ταμείο ή από εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή που οφείλεται στην πολεοδομική ωρίμανση και την επενδυτική ταυτότητα του ακινήτου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του επομένου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου.
9. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταμείο ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ή της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της
μίσθωσης ή τη λήξη της παραχώρησης δύο (2) μήνες από την επίδοσή της στο μισθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Για την πρόωρη λύση των μισθώσεων οφείλεται αποζημίωση ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα.
10. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο αξιοποιούνται σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης – Ε.Π.Α.), που περιλαμβάνει ενδεικτικούς
τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για την κατάρτιση του Ε.Π.Α., λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.
11. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθώς και η μεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου
εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Ταμείου, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων

Comment [a10]: Το αποτέλεσμα της απαλλοτρίωσης πηγαίνει απευθείας στο Ταμείο ή στον αγοραστή...
Comment [a11]: ...Και το Δημόσιο (δηλαδή ο ελληνικός λαός) τους πληρώνει και τη ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (!!!)
Comment [a12]: ..Και εάν υπάρχει ήδη μισθωτής, τον πετάνε άμεσα έξω, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης με πρόωρη λήξη της μίσθωσης. Δηλαδή, δεν ισχύουν ούτε και τα συμφωνητικά που υπέγραψαν οι άνθρωποι που μίσθωσαν κάποιο ακίνητο. Πρόκειται για παραβίαση κάθε έννομης τάξης!
Comment [a13]: Η πάσης φύσεως αξιοποίηση γίνεται μόνον ύστερα από γνώμη του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ. Ποιοι είναι αυτοί; Διαβάστε και φρίξτε στο Σχόλιο [a22] (άρθρο 4, παρ. 1)

5
συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.
12. Από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 5, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματά του επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του Δημοσίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 8 και 9.
13. Το Ταμείο και οι εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού, δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου και για την προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. της 22-4/16-5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938 (Α΄488).
14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της περίπτωσης δ. του άρθρου 5 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212), με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο – Λογαριασμός Εσόδων – Αποκρατικοποιήσεις», αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την
αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
15. Το τίμημα που προέρχεται από την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο από δημόσια επιχείρηση, καθώς και το τίμημα που εισπράττει εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, μεταφέρεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την είσπραξή του στον ειδικό λογαριασμό της προηγουμένης παραγράφου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της επόμενης παραγράφου.
16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ταμείου, καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος προσδιορισμού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από το τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 14, ο ειδικότερος τρόπος λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία μεταφοράς του τιμήματος στον ειδικό λογαριασμό, η ειδικότερη διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς του τιμήματος, όταν αυτό προέρχεται από αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δημόσιας επιχείρησης ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των δύο προηγουμένων παραγράφων.

Comment [a14]: Το Ταμείο ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ούτε εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τίποτα! Έχει έσοδα και δεν πληρώνει φόρους! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΕΟΝ!
Comment [a15]: Και πάλι αναφέρεται εδώ ό,τι και στο άρθρο 2., παρ 8.: ΌΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ!
Comment [a16]: Πάλι μας λένε εδώ ότι τα έσοδα από την αξιοποίηση πηγαίνουν απευθείας στην εξυπηρέτηση του χρέους. Αυτό γράφεται ρητώς και πιο πριν, βέβαια.

6
17. Έσοδα του Ταμείου είναι:
α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που
μεταβιβάζονται και περιέρχονται σ’ αυτό.
β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω
περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.
γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης
και τις ανάγκες του.
δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
18. Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για:
α) Την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.
γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.
δ)Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την
εκπλήρωση του σκοπού του.
Άρθρο 3
Διοίκηση – Αρμοδιότητες - Διαχείριση – Καταστατικό
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου είναι πενταμελές και ορίζεται με
απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να
ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως
μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το
χρόνο της θητείας που απομένει. Πριν τον ως άνω ορισμό, η Επιτροπή του
άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής διατυπώνει, με πλειοψηφία των 2/3
των μελών της, γνώμη για την καταλληλότητα των προτεινομένων προς
διορισμό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. του Ταμείου, ύστερα από γνωστοποίηση
του Υπουργού Οικονομικών στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου, τα δύο (2) από
τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου διορίζονται, μετά
από κλήρωση, για θητεία ενός (1) και δύο (2) ετών, αντίστοιχα. Στην κλήρωση
αυτή δεν περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ταμείου. Αν ανανεωθεί η θητεία των μελών που σύμφωνα με τα προηγούμενα
εδάφια διορίστηκαν για περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη
θητεία τριών (3) ετών.
3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους,
επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, με
υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση,
αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του
χρηματοπιστωτικού τομέα ή στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης
περιουσίας.
Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου, μόνο για σπουδαίο λόγο
αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Comment [a17]: 1) Ό, τι
είδους έσοδο σε χρήμα έχει το
μεταβιβασμένο περιουσιακό
στοιχείο τόκοι , μερίσματα από
μετοχές και ΟΛΑ ΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ του
πηγαίνουν απευθείας στους
Δανειστές μας ακόμα και πριν
από την πώλησή του. Δηλαδή,
αντί να το πουλήσουν
μπορούν, αν ους συμφέρει,
απλά να διατηρούν π.χ τον
ΟΠΑΠ ή την ΔΕΗ στην
κατοχή τους, να
εισπράττουν τα έσοδα, ο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ (βλέπε
άρθρο 2, παρ. 7. 2) Η ΤΡΟΪΚΑ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ
ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!!!
Δηλαδή, είμαστε
υποχρεωμένοι να
συνεχίζουμε να τους
επιχορηγούμε από χρήματα
του ελληνικού λαού, να μας
πέρνουν τα έσοδα και να
έχουμε εμείς τα έξοδα!!!
Comment [a18]: Το
επαναλαμβάνουν συνεχώς
7
4. Με το καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ότι ένα (1) μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι εκτελεστικό και να καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά
του.
5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τις συμβάσεις και εκπροσωπεί, δικαστικά και
εξώδικα, το Ταμείο. Ο Πρόεδρος ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο εκπροσωπεί το Ταμείο στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών,
μετοχές των οποίων κατέχει το Ταμείο. Η εκπροσώπηση του Ταμείου μπορεί
να ανατίθεται και σε εξουσιοδοτημένο για συγκεκριμένη περίπτωση μέλος του
Δ.Σ.
6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου,
διευθύνει το έργο του και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια
του Καταστατικού και των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία του, προς
αντιμετώπιση των καθημερινών θεμάτων διοίκησης του Ταμείου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες του
ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου:
α) Επιμελείται και συντονίζει την υλοποίηση του Ε.Π.Α.
β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που
απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Ταμείου και για την
κατάστρωση του σχεδιασμού της δράσης του.
γ) Καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις με αντικείμενο μέχρι το ποσό που
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Αποφασίζει για τα θέματα του προσωπικού του Ταμείου, σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις του Κανονισμού Προσωπικού.
στ) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση
του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, την
κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών
προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και
επιμόρφωσής του.
7. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση
του Ταμείου, στην αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων
και γενικά στην πραγμάτωση του σκοπού του, με εξαίρεση τα θέματα που
σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις ανήκουν στις αρμοδιότητες του
Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και τα θέματα επί των οποίων η
αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 ή του Καταστατικού, στη γενική συνέλευση του μετόχου.
8. Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, ως μοναδικού μετόχου του Ταμείου,
ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 του κ.ν.
2190/1920 καταστατικό του Ταμείου, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα
που προβλέπονται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία,
που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών που τηρείται
στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας,
8
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το καταστατικό του Ταμείου μπορεί να
τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
10. Οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου και ο ετήσιος ισολογισμός
και απολογισμός του κατατίθενται, ελεγμένοι από ορκωτούς ελεγκτές, από τον
Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή και συζητούνται στην Επιτροπή του
άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Οι συμβάσεις αξιοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου μπορεί να κυρώνονται με νόμο.
11. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου παρίστανται ως
παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύο (2) εκπρόσωποι που προτείνονται
από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι
εκπρόσωποι ενημερώνονται πλήρως επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης και μπορούν να ζητούν εγγράφως, από το Διοικητικό Συμβούλιο,
περαιτέρω πληροφορίες επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του
Ταμείου, το οποίο υποχρεούται να τις παρέχει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι
εκπρόσωποι υπέχουν υποχρεώσεις εχεμύθειας, σύμφωνα με τους κανόνες
περί εμπιστευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης συμφερόντων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο
προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές του
Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και οι αποζημιώσεις που
καταβάλλονται στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου. Η αμοιβή του
Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) για τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο Ν.Π.Ι.Δ..
Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. του
Ταμείου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/5 των αποδοχών του Προέδρου
ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο
τυχόν εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και στα μέλη του Συμβουλίου
Εμπειρογνωμόνων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του
Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Στους εκπροσώπους που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο
ουδεμία αμοιβή καταβάλλεται από το Ταμείο.
13. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων
συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του Ταμείου. Οφείλουν,
επίσης, να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα σημαντικά ίδια
συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή
αποφάσεις του Ταμείου, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων
με αυτών του Ταμείου ή των συνδεδεμένων με αυτό εταιρειών, που ανακύπτει
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
14. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου απαγορεύεται να ασκούν κατ’ επάγγελμα, είτε
μόνα, είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους
επιδιωκόμενους σκοπούς του Ταμείου ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς
με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες
που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της γενικής
Comment [a19]: Και μπορεί
να ζητούν από την Βουλή να
κυρώνει όλες τις πράξεις
τους με νόμο, ώστε τα πάντα
να είναι σύμφωνα με την
«δημοκρατική» τάξη και
καμιά από αυτές τις άνομες
πράξεις να μην είναι
ανακλητές στο μέλλον!
Comment [a20]: Και βέβαια
σε όλες τις συνεδριάσεις
παρίστανται Παρατηρητές
των Δανειστών που
παρακολουθούν και
αναφέρουν στα αφεντικά
τους (Ε.Ε., Ε.Κ.Τ, Δ.Ν.Τ) τα
πάντα, ενώ δεσμεύονται όλοι
με εχεμύθεια προς όλους τους
υπόλοιπους, π.χ τον ελληνικό
λαό.
9
συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής το Ταμείο
έχει δικαίωμα αποζημίωσης και το μέλος του Δ.Σ. εκπίπτει με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
15. Κατά τα επόμενα δύο (2) έτη από την αποχώρησή τους από το Δ.Σ. του
Ταμείου, τα μέλη του υποχρεούνται να μην ασκούν αντικείμενο όμοιο με
εκείνο του Ταμείου είτε ατομικά, είτε με παρένθετο πρόσωπο, με τη
συμμετοχή τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους σε οποιαδήποτε μορφής
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών ή
νομικών προσώπων που έχουν συναλλαγεί με το Ταμείο.
16. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της γενικής συνέλευσης του μετόχου,
οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητες του
Ταμείου, τα επιχειρηματικά σχέδια, τους πελάτες ή τις συνεργαζόμενες
εταιρείες, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν μετά από έρευνες ή
μελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτό.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια
όσον αφορά στα δεδομένα των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων
ή άλλων δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα του Ταμείου και να
απέχουν από κάθε σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε
τρίτο.
Σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. αποδεδειγμένα αποκαλύψουν ή
δημοσιοποιήσουν τα ίδια ή μέσω τρίτων ή δεν αποφύγουν τη διαρροή
οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
προηγούμενα εδάφια, υπέχουν ευθύνη πλήρους αποζημίωσης για κάθε θετική
και αποθετική ζημία, την οποία θα υποστεί το Ταμείο από την αιτία αυτή.
Οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου που προβλέπονται στην
παρούσα παράγραφο (ρήτρα εμπιστευτικότητας) παραμένουν σε ισχύ για τρία
(3) έτη μετά την αποχώρησή τους από το Ταμείο.
17. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να υποβάλλουν ειδική αναλυτική
δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες). Το περιεχόμενο της
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στο προηγούμενο
εδάφιο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών ανατίθεται ο έλεγχος της δήλωσης σε ελεγκτική
εταιρεία, με δαπάνες του Ταμείου.
Άρθρο 4
Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
1. Στο Ταμείο συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.). Το
Σ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, για θητεία
τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Τα
μέλη του Σ.Ε. είναι πρόσωπα εγνωσμένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται
για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία
στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη του
Σ.Ε. υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου για τοποθέτηση,
από τους εκπροσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του
άρθρου 3.
Comment [a21]: Δηλαδή να
μην μαθαίνει τίποτα ο
ελληνικός λαός για το τι κάνουν με την περιουσία του εκεί μέσα! Μόνον η ΕΚΤ, η Ε.Ε και το ΔΝΤ θα ξέρουν...
Comment [a22]: ...ενώ μετά από τρία χρόνια, αφού φύγουν, θα μπορούν να μας λένε τις λεπτομέρειες για το ξεπούλημα…
Comment [a23]: ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟ: 3 από τα 7 μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, το οποίο αποκλειστικά εισηγείται την αξιοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου, τοποθετούνται κατόπιν υποδείξεως των Παρατηρητών, είναι δηλαδή υπάλληλοι της Τρόικα. ΘΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ. Π.χ τα λιμάνια μας μπορεί να εισηγηθεί να πουληθούν στους Τούρκους, το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στους ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ (αφού τους δώσει λεφτά υπογείως π.χ. ο Τζ. Σόρος). Αυτά, τους δίνουμε το δικαίωμα να τα κάνουν ή να μας ΑΠΕΙΛΟΥΝ ότι θα τα κάνουν, αν δεν συμμορφωνόμαστε στο εξής και για όσα χρόνια αυτοί θέλουν, με τα άνομα ξένα συμφέροντα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου