Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Ογδόντα φορές άλλαξε ο νόμος για προσλήψεις

,Δεκαεπτά χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου 2190/94 για τις προσλήψεις, ο επονομαζόμενος και «νόμος Πεπονή», με τον οποίο ιδρύθηκε το ΑΣΕΠ, κωδικοποιείται, έπειτα από ογδόντα και πλέον τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν συντελεστεί έως σήμερα στο αρχικό νομοθέτημα. Πληθώρα παραπομπών σε άλλους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, αναφορές σε διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές θα κωδικοποιηθούν σε ένα ενιαίο κείμενο, καθιστώντας το έτσι απόλυτα επικαιροποιημένο.

Η απόφαση για την κωδικοποίηση του κειμένου θεωρείται από την ανεξάρτητη Αρχή αναγκαία, καθώς διοίκηση και ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα και όχι αποσπασματικά το κατακερματισμένο νομοθέτημα. Το ΑΣΕΠ, αφού μελέτησε τις αλλαγές που έχουν γίνει, προχωρά στη συγκέντρωση και την καταγραφή κάθε άλλης σχετικής ρύθμισης, έτσι ώστε να απλοποιηθεί το νομοθετικό κείμενο. «Το σύνολο της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που θα κωδικοποιηθεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε μελέτη της Αρχής «υπολογίστηκε ενδεικτικά σε άνω των ογδόντα νομοθετημάτων και κανονιστικών πράξεων». «Η πράξη αυτή» αναφέρει το ΑΣΕΠ, «στοχεύει στη συγκέντρωση, ενοποίηση, εκκαθάριση και συστηματική ταξινόμηση των νομοθετικών κειμένων και κανονιστικών διατάξεων, καθώς επίσης και της λοιπής ύλης του συγκεκριμένου τομέα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων σχετικών νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων».

Επίσης, θα δημιουργηθεί κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή, στην οποία θα συγκεντρωθεί το σύνολο της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης. Σημειώνεται ότι ο νόμος αποτελείται από 8 κεφάλαια και 44 άρθρα. Από αυτά στις προσλήψεις αναφέρονται ουσιαστικά τα πρώτα 4 κεφάλαια και 24 άρθρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα 15 έως 19, καθώς περιγράφουν τους τρεις τρόπους που γίνεται η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού, δηλαδή με γραπτό διαγωνισμό, σειρά προτεραιότητας και ειδική διαδικασία που ισχύει για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό.


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου